การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของนักธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร = An Application of Buddhadhamma to Blissful Life Style of Businessmen in Samutsakhon Industrial Estates /

ผู้แต่ง
วิทิพย์อร บุญพันธ์กุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555