การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา /

ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Corporate Author
พเยาว์ ยินดีสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1