โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = A Structural Equation Model of Appreciative Leadership for Secondary School Administrators Under the Office of Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
ปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561