พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ335พ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
6 เล่ม ; 26 ซม.