ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Morale and Incentive in Duty Performance of Personnel in Suratthani Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
อภิรักษ์ ประศาสตร์ศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554