ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองช่างเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Satisfaction Services of Mechanic Division at Tambon Selaphum Municipality, Selaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เอรวัณ วรวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552