ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการด้านเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = The Elderly's Satisfaction Towards the Service of Payment for Provision : A Case Study of Lantakfa Tambon Administration Organization, Nakhon Chaisi District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
มนตรี จันทร์คงวงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552