ฮอบบิท = The Hobbit or There and Back Aagin /

ผู้แต่ง
โทลคีน, เจ.อาร์.อาร์.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1