การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ = Development of Life Quality with the Punnakiriyavatthu /

ผู้แต่ง
พระแวงชัย ธมฺมกาโม (หล้าลี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561