ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Taxpayer's Satisfaction Towards Tax Collection Services of Tambon E-Ngong Administration, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ชนานันท์ ใจราช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555