ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่มีต่อการถ่ายโอนอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีอนามัยในเขต อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The Opinions of the Public Health Officers Towards Transferring Authority to Local Administration Organization : A Case Study of Public Health Offices in Phra Nakhonsi Ayutthaya District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
คมสัน แสงเพลิง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.28 ค152ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ณ) 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.