การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 = The Academic Administration Affecting Early Childhood Development of Schools in Local Education Group 1 Under the Department of Local Adminitration /

ผู้แต่ง
วรรณนิสา แพทย์กระโทก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว251ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฌ), 160 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.