ศึกษาวิเคราะห์เรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of World in the Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระบิจิต เขมสกฺโก (ศากยะ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 บ329ศ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ซ), 175 หน้า ; 30 ซม.