ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Satisfaction Toward Services of Tambon Thung Kula Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ธิดารัตน์ อารีเอื้อ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555