ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและปรัชญาเถรวาท = The Comparision Study of the Ethical Concept of Greek Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสุนทร มหาสุนทโร (หูตาชัย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561