ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและปรัชญาเถรวาท = The Comparision Study of the Ethical Concept of Greek Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสุนทร มหาสุนทโร (หูตาชัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 170 ส788ศ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฉ), 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.