การศึกษาวิเคาะห์แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Gratitude in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูจารุสารธรรม จารุธมฺโม (สมคุณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.8 จ338ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฉ), 79 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.