การศึกษาวิเคาะห์แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Gratitude in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูจารุสารธรรม จารุธมฺโม (สมคุณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561