การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี = An Application of Four Bases Success of Techers and School Administration Committee at Srimahosoth Kindergarten Prachinburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูจันทกิจโสภณ จนํทวํโส (ศิริวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561