การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytacal Study of Clerical Administering in Theravada Buddhist /

ผู้แต่ง
พระครูกิตติพัฒนกุล พุทฺธสโร (อ่อนจันทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ก674ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฉ), 137 หน้า ; 30 ซม.