การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytacal Study of Clerical Administering in Theravada Buddhist /

ผู้แต่ง
พระครูกิตติพัฒนกุล พุทฺธสโร (อ่อนจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561