การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Criterea of Good Behavior of Plato Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธราพงษ์ ดวงคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 179.9 ธ383ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฉ), 75 หน้า ; 30 ซม.