การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Criterea of Good Behavior of Plato Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธราพงษ์ ดวงคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561