ศึกษาวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Panjupatanakhandha in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
อนุชิต กิ่งนรา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561