การประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี = The Use of the Rules of Ten Virtues to Support Practices of the Member of Local Administration at Wangtan Sub-District Kabinburi District, Prachinburi Province /

ผู้แต่ง
สุนทร อ่อนสว่าง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561