พัฒนาการแม่บทในนาฏศิลป์ไทย /

ผู้แต่ง
สุภาวดี โพธิเวชกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2