ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = Creative Leadership Affecting Effectivness of the Academic Administration School Administrators Under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
สมทรง นัทธีศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส251ภ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 210 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.