บทบาทในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Administrative Organization's Role on Building Community Strength in Tambon Phon, Khammuang District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ศรีประวัติ วิลาศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553