การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความรุนแรงในภาพยนตร์ของเควนติน ทาแรนติโน่ด้วยหลักปรัชญาและศาสนา = An Analytical Study Violence in Movies of Quentin Tarantino : A Philosophical and Religional Approach /

ผู้แต่ง
ศิริเพ็ญ ชัยสนิท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561