ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = Transformational Leadership Affecting the Learning Organization for School Administrators Under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561