ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = Transformational Leadership Affecting the Learning Organization for School Administrators Under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส719ภ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 173 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.