ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = The Study of Officers' Political Culture, Khon Kaen Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
อุบลศิริ ไชยแสง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554