สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Core Comperency with the Twentieth First Century Skills of Administrators in the Schools Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
คนึง ทองตะโก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561