เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรณ์ธรรมชาติ /

ผู้แต่ง
ปรีชา เปียมพงศ์สานต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1