นิวรณ์กับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = Hindrances and Enlightenment Process in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561