บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = The Role of Tambon Administration Organization in Supporting Community Vocation : A Case Study of Tambon Khwao Thung, Thawatburi District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วีรสุดา ศรีจำนงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552