บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 = The Administrators Role in Supporting of the Management of the Internal Quality Assurance System in Education Institutions as Perceived by Teacher Officials Under the Jurisdiction of Loei Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
สุครไทย กรมลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561