ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = The Relationship Between Visionary Leadership of the Administrators and Effectiveness of Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 19 /

ผู้แต่ง
นพรินทร์ สุบินรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 น184ค 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฌ), 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.