การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = A Study of Relation Between Administration in Accordance with Good Governance and Satisfaction on Teacher Performance Under Loei Primary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
เทพศักดิ์ ใครอุบล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 ท631ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ฏ), 237 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.