ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู = Problems and Guidelines for Educational Management of Early Childhood Development Centers Under Local Government Organizations in Nongbua Lamphu Province /

ผู้แต่ง
นิจรา สารีอาจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560