สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 = The State and Problems of Academic Administration of School Under Nongbua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
นลพรรณ ภูวงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560