ศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล = An Analytical Study Buddhism Ruling of Sangha in Buddhist Period /

ผู้แต่ง
พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร (อะซิ่ม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561