ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ (ธ) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Monks' Opinion Towards Sangha's Affair Administration Dhammayutika Nikaya in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระอุดมศักดิ์ จตฺตมโล (จันทร์ศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 อ796ค 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ถ), 167 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.