ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์) /

ผู้แต่ง
ไชยันต์ ไชยพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1