ค่านิยมของประชาชนต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมสังคมไทย ปี 2557 /

ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล
Corporate Author
รัชวดี แสงมหะหมัด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1