ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = The Parental Satisfaction of Paernts Toward Educational Administration in the Nakhorn Hong Quality Group Under the Loei Primary Educational Service Office Area 1 /

ผู้แต่ง
ธวัช ราชมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561