แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = Guideliness for Participation of Basic Education Committee in Administration and Management in Schools Under Secondary Educational Service Area Office 19 /

ผู้แต่ง
ดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ด131น 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 175 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.