แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = Guideliness for Participation of Basic Education Committee in Administration and Management in Schools Under Secondary Educational Service Area Office 19 /

ผู้แต่ง
ดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561