การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู = Application of Six States of Conciliation (Saraniyadhamma) with Administration of Ecclesiastical Administrative Monks in the Ecclesiastical Administrative Region of Na Klang District, Nongbua Lamphu Province /

ผู้แต่ง
พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ป171ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ถ), 200 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.