วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น = Demcratic Political Culture of Local Leaders in Sichumphu District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
วลัยลักษณ์ มลิดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560