ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง = Indicators of Moral Leadership for Administators in Bsaic Education Schools : A Structural Relationship Model /

ผู้แต่ง
สุทธิพงษ์ ทะกอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส773ต 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ฌ), 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.