การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = School - Based Administration of Schools Attached to Roi Et Municipality, Roi Et /

ผู้แต่ง
ภูมินทร์ วงศ์พรหม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560