การบริหารจัดการห้องสมุดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Roi Et Hospital Library Management in Muand Roi Et Disstict, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
หนูเย็น สนิทนวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560