ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Opinions on Carrying out Tambon Si Somdet Municipality's work in Si Somdet District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พฤกษา ชินเวช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560