การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี = Application of Four Bhavana in the Human Resource Development of Local Government Organization in Bun Tharict, Ubon Ratchathani Province /

ผู้แต่ง
พระมหาฉัตรชัย ปญฺญาวฑฺฒโน (พลศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.6 ฉ232ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ด), 210 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.