ศรัทธากับปัญญา = Faith with Wisdom /

ผู้แต่ง
สรวิชญ์ วงษ์สอาด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1